Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zmianie ulega Polityka prywatności, aby przekazać kluczowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym m.in. w jakich celach oraz jakie przysługują Pani/Panu w związku z tym prawa, Politykę prywatności w nowym brzmieniu dołączyliśmy do niniejszej wiadomości. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000) niniejszym informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest – Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych śś Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Katedralnej 4, zwany dalej Stowarzyszeniem.

 1. 2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. rejestracji uczestników w kursach, rekolekcjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego na stronie www.domnaskale.eu, sne.wroclaw.pl oraz na dedykowanym formularzu zapisów przekazanym w innej formie;
 2. b. umożliwienia kontaktu z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie w celu wysyłania pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. c. umożliwienia kontaktu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne) z uczestnikami kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. d. przesyłania w formie newslettera informacji dotyczących kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. e. bieżącej działalności Stowarzyszenia (dane dotyczące członków Stowarzyszenia, osoby wpisane na listy mailingowe).
 6.  
  1. 3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a. w zakresie danych, o których mowa w art. 22Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
  2. b. w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  3.  

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych śś Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu w zakresie niezbędnym do organizacji kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie;

5) Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Pana/Pani zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych śś Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza zapisu na kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie (pkt 1a i 1b) będą przechowywane przez okres 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dane wydarzenie się odbyło, a nie później niż do czasu złożenia przez Pana/Panią żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia kursów, rekolekcji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, tj. punktom noclegowym.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych można dokonać między innymi kontaktując się ze Stowarzyszeniem pod adresem kursy@sne.wroclaw.pl. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może spowodować niemożność uczestniczenia w pewnych działaniach Stowarzyszenia.

8) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza postanowienia RODO;

9) Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.