Lista dyskusyjna wspólnoty Dom na skale.
https://groups.google.com/.../dom_na_skale
Diakonia modlitwy
https://groups.google.com/.../dns-modlitewna

Zasady życia - Przymierze

„Dom na Skale” – Katolicka Wspólnota Modlitewno Ewangelizacyjna

- zasady życia i przymierza

Mt 7,24-27

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

 

 „Dom na Skale” – Jezus jest Skałą i fundamentem,

 • Chcę postawić Jezusa Chrystusa – Skałę i Fundament życia osobistego i wspólnotowego w centrum, jako Pana wszystkich dziedzin życia, relacji, decyzji. Chcę Go coraz bardziej poznawać, radykalnie za nim kroczyć i głosić Go całym życiem jako Tego, w którym objawiła się ojcowska miłość Boga. Widzę konieczność zabiegania o bliskość Jezusa oraz świadectwo życia osobistego i wspólnotowego w dziele ewangelizacji.
 • Ponieważ chcę wytrwać przy Jezusie i coraz pełniej opierać się na Nim, jako Skale i Fundamencie mojego życiaprzyjmuję prowadzenie Jego Ducha Świętego jako mojego Przewodnika i Jedynej Mocy do ciągłego budowania mojego życia (dom mojego życia). Ciągła przemiana (metanoia) życia w Duchu Świętym i poddanie się Jego przekonywaniu pozwala mi trwać we wspólnocie, którą On sam buduje (dom wspólnoty).

Katolicka - Kościół powszechny wyraża się w lokalnych wspólnotach, które pozwalają doświadczyć jedności wierzących z sobą, Biskupem i Papieżem.

 • Chcę przeżywać moją jedność we wspólnocie budując ją w wierze Kościoła, który Jezus zbudował na fundamencie Apostołów. Znakiem tej jedności wiary jest uznanie w miłości autorytetu następcy św. Piotra - Biskupa Rzymu oraz Biskupa.
 • Chcę poznawać nauczanie Kościoła.

Wspólnota – więzi między ludźmi oparte na Jezusie i skierowane ku Niemu.

 • Chcę trwać we wspólnocie uczniów, czyli w Kościele uznając, że tylko taka forma jest drogą zbawienia, wzrostu i doświadczania nowego życia, którą zaplanował Bóg. We wspólnocie chcę poznawać Jezusa i szukać światła do rozwiązywania moich osobistych i naszych wspólnych trudności.
 • Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję pomocy innych by wzrastać i trwać. Wiem, że spotkam grzeszników z ich słabościami i chcę ich kochać i im pomagać. Rozumiem wspólnotę jako relacje zbudowane na Skale, którą jest Jezus i chcę się włączyć w budowanie takiego „domu życia”.
 • Chcę kroczyć tą drogą poprzez wspólny udział w Eucharystii, modlitwę, formację i dzieła wspólnoty, by być przy Chrystusie z braćmi i siostrami w wierze.

Modlitewna – wspólnota uczniów trwająca przy Mistrzu na modlitwie i słuchaniu Go

 A.      Życiodajne spotkanie z Chrystusem - modlitwa

 • modlitwa osobista w łączności ze Wspólnotą (codzienna Słowem Bożym, min. 20 minut, w jedności i za  Wspólnotę),
 • praktyka sakramentów - regularna spowiedź (zalecany stały spowiednik) i częsty udział w Eucharystii (w miarę możliwości zachęta do udziału 1 raz w tygodniu po za niedzielą),
 • cotygodniowe otwarte spotkania modlitewne z nauczaniem i świadectwami,
 • comiesięczny dzień wspólnoty i Eucharystia wspólnotowa,
 • udział w rekolekcjach lub kursie ze Wspólnotą minimum raz w roku,

B.      Bycie przy Mistrzu by wzrastać i budować – formacja

 • formacja wstępna:

o   w małych grupach,

o   udział w kursach programu formacyjnego SNE św. Andrzeja (minimum: Nowe Życie, Emaus, Jan),

 • formacja stała:
  • w małych grupach,
  • w diakoniach (jako podstawowa forma obecności i służby we Wspólnocie po formacji wstępnej, możliwy udział w trakcie formacji wstępnej),
  • w SNE śś. Piotra i Pawła (formacja SNE),
  • dbałość o formację własną przez lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i książek o tematyce duchowej,
  • udział w rekolekcjach oraz kursach SNE (wszystkie kursy I etapu oraz zalecane kursy II etapu).

Ewangelizacyjna – Wspólnota uczniów dająca świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym w mocy Ducha Świętego

 • ewangelizacja osobista – tam gdzie jestem, przez postawę życia oraz świadectwo  słowem,
 • ewangelizacja w ramach dzieł Wspólnoty (kursy, rekolekcje, koncerty ewangelizacyjne, praca z młodzieżą, spotkania w szkołach, spotkanie młodych, czuwania itd.),
 • modlitwa za dzieła Nowej Ewangelizacji,
 • służba we Wspólnocie.

Członkowie wspólnoty – otwarci na relacje wzajemne, żywą więź z Jezusem i świadczący o Nim (styl życia i formalne przyłączenie się)

 1. Miłość chrześcijańska - dbałość o wspólnotę:
 • udział w życiu i dziełach Wspólnoty,
 • zatroskanie o członków Wspólnoty,
 • troska o jedność (szczególnie w wymiarze mowy i działania),
 • finansowe wspieranie dzieł Wspólnoty na miarę swoich możliwości,

  2. Struktura wspólnoty:

 • Duszpasterz – odpowiada za Wspólnotę, ukierunkowuje rozwój, formację, dzieła; dba o jedność wewnętrzną we wspólnocie i zewnętrzną z Biskupem i innymi wspólnotami,
 • Lider – we wspólnocie jest jedne Lider wybierany przez członków Przymierza, podejmuje on odpowiedzialność czasową (kadencja 3 lata) za jedność i sprawy organizacyjne; wraz z Duszpasterzem odpowiada za Wspólnotę, jej rozwój i wizję.
 • Rada Pastoralna (z Duszpasterzem i Liderem) –wybrana spośród członków Przymierza przez Lidera i Duszpasterza
 • Grupa Odpowiedzialnych – Rada Pastoralna, animatorzy diakonii, małych grup i osoby odpowiedzialne za istotne dzieła Wspólnoty (modlitwa, ewangelizacja, formacja),
 • Członkowie – osoby po formacji podstawowej, w pełni żyjące życiem Wspólnoty (stała grupa formacyjna i diakonia, odpowiedzialność) i zdeklarowane by trwać w Przymierzu.
 • Przymierze – przyjęte formalnie zasady życia we Wspólnocie w celu wzrostu w Chrystusie, pogłębienia więzi członków i skuteczniejszego świadectwa (czytaj więcej w dokumentach: Statut i Regulaminy)
 • Sympatycy wspólnoty - osoby nie w pełni uczestniczące w życiu Wspólnoty,
 • Duża Rada Wspólnoty – spotkanie wszystkich członków Przymierza, które podejmuje decyzje istotne dla życia Wspólnoty (wybór Lidera, decyzje dotyczące ważnych dzieł),
 • Małe grupy – zapewniają podstawowy wzrost we Wspólnocie,
 • Diakonie - zapewniają formację stałą dla osób po formacji wstępnej: diakonia modlitwy (uwielbienie, m. wstawiennicza i osłonowa), diakonia ewangelizacji (SNE, media, kurs przgotowania do bierzmowania), diakonia formacji (animatorzy, materiały formacyjne, konferencje).
 1. Włączenie do wspólnoty:
 • Włączenie nowych Członków Wspólnoty odbywa się w sposób uroczysty za poręczeniem osób wybranych przez kandydatów spośród dotychczasowych Członków.
 • Każdego roku Duszpasterz lub Lider przeprowadza z Członkami Wspólnoty rozmowę dotyczącą wierności życia zasadami wspólnoty (skrutynium).
 • Członek wspólnoty, który przez rok nie uczestniczy w formacji małej grupy lub w pracy diakonii zawiesza w ten sposób swoje członkostwo we wspólnocie.

 

Pytania do skrutynium rocznego dla członków

wspólnoty modlitewno – ewangelizacyjnej

„Dom na Skale” we Wrocławiu

 

Jak rozumieć te pytania? Pytania ukazują istotne elementy duchowego wzrostu we wspólnocie. Pokazują pewne linie życia duchowego oraz powiązanie ze wspólnotą niezbędne do trwania w  jedności. Bycie we wspólnocie jest pragnieniem prowadzenia życia duchowego i jego rozwoju, należy więc przyjąć zapisane w zasadach życia wspólne pragnienia jako istotne warunki tego wzrostu.

Jak odpowiedzieć na te pytania? W klimacie modlitwy i medytacji (najlepiej rozważając poszczególne obszary osobno). Chodzi o dostrzeżenie i opisanie miejsc wzrostu oraz określenie trudności dla każdego obszaru (najlepiej zrobić to na kartce do której można wrócić po jakimś czasie). Jasne określenie silnych i słabych stron pomoże w procesie dalszego osobistego wzrostu oraz w rozmowie z duszpasterzem / liderem. Bardzo ważne jest podjęcie postanowień i ich realizacja.

 

Obszar modlitwy

1.Czy jesteś wierny codziennej praktyce modlitwy i czytania Słowa Bożego?

2.Czy trwasz w stanie laski uświęcającej korzystając regularnie z sakramentu pojednania (czy masz stałego spowiednika)?

3.Czy starasz się brać udział e Eucharystii także poza niedzielą?

4.Czy uczestniczysz w spotkaniach modlitewnych wspólnoty i w dniach wspólnoty?

Obszar formacji

1.Czy regularnie uczestniczysz w spotkaniach malej grupy?

2.Czy bierzesz udział w pracach diakonii?

3.Czy uczestniczyłeś w ostatnim roku w rekolekcjach wyjazdowych lub kursie SNE ze wspólnotą?

4.Czy dbasz o własny wzrost przez lekturę duchową, udział w rekolekcjach i kursach SNE?

Obszar Ewangelizacji

1.Czy jesteś świadkiem Jezusa w swoim domu, miejscu życia, pracy, nauki?

2.Czy modlisz się ze dzieła nowej ewangelizacji?

3.Czy bierzesz udział w ewangelizacyjnych dziełach wspólnoty?

Obszar życia i działań wspólnoty

1.Czy dbasz o jedność przez modlitwę za wspólnotę i troskę o innych?

2.Czy jesteś otwarty na nowe osoby we wspólnocie (czy wychodzisz, zapraszasz, rozmawiasz)?

3.Czy wspierasz pasterza, lidera, animatorów i odpowiedzialnych?

4.Czy służysz we wspólnocie odpowiadając na jej bieżące potrzeby (czy wspierasz materialnie wspólnotę)?